FAQs Complain Problems

नागरिक वडापत्र

नौकुण्ड गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नं.(१-६) को नागरिक वडापत्र

नौकुण्ड गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नं.(१-६) को नागरिक वडापत्र 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि नौकुण्ड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले यस पालिका अन्तर्गत रहेका वडाहरु (१-६) को लागि प्रस्तुत गरेको नागरिक वडा 

पत्र |